Mr. Manoj Kumar Bajaj

Director, Management
Experience – 22 yrs.

Dr. Vinayak Chura

(B.V.Sc. & A.H)
Experience – 10 yrs.

Mr. Shashank Goswami

(M..Sc. Chemistry)
Experience – 18 yrs.

Dr. Ashok Sarswat

(M.Sc., Ph.D., CSIR NET (JRF) GATE)
Experience – 10 yrs.

Mrs. Bhavana Goswami

(M.Sc. Chemistry)
Experience – 5 yrs.

Mr. Rajesh Suthar

M.Tech (IIT-BHU)
Experience – 4 yrs

Mr. Anuj Rajpurohit

(M.Sc. Chemistry)
Experience – 3 yrs.